Úvod História Výbor Revízna komisia Sekcie Doškoľovanie Kontakt    
SGPS - Slovenská genekologicko-pôrodnícka spoločnosť
     Zasadnutia výboru Členstvo Plán akcií Štatút pôct a cien SLS SLS Stanovy SLS Pripomienky

História Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti (1969 – 2019)

Národ, ktorý stratil svoju minulosť, nemá žiadnu budúcnosť

Päťdesiat rokov poslania

Michal Valent

História

Vývoj Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti bol pomerne zložitý,  veľmi  zaujímavý a dlhý!

Dňa 28. októbra 1918 bola vyhlásená Česko – Slovenská republika . Už v decembri 1919   na schôdzi v Prahe z iniciatívy chirurga prof. Otakara Kukulu (1867 – 1925) a gynekológa prof. Václava Piľhu (1865– 1922). Chirurgovia a gynekológovia s nadšením prijali myšlienku usporiadať spoločný snem a vydávať časopis, ktorý by sledoval rozvoj vedy a uverejňoval by práce z oboch odborov. Prvé číslo vyšlo v roku 1920 pod názvom Rozhledy v chirurgii a gynekológii. Za gynekológov bol do redakčnej rady zvolený prof. Václav Piťha  a prof. Bohuslav Niederle (1873 – 1963). Dohodli sa, že Spoločnosť bude mať dve sekcie chirurgickú a gynekologickú.

Prvý zjazd bol v Prahe v dňoch  2. – 4. apríla 1921 roku. Zjazdu predsedal prof. Kukula. Za LF UK v Bratislave zjazd pozdravil prof. Gustáv Mὒller (1875 – 1949). Za Slovákov prehovoril primár Jozef Uram z Košíc chirurg.  Bol v čestnom predsedníctve zjazdu  za Slovákov.

Takmer dve desaťročia žili chirurgovia a gynekológovia v spoločnej formálnej symbióze. Niekedy v harmonickej spolupráci a inokedy zase vo vzťahoch naladených proti sebe. Mnohoročnú snahu po osamostatnení gynekológie hatili chirurgovia okrem profesorov Kostlivého, Petřivalského a Zahradníckeho. Zjazdy sa plánovali každý rok striedavo – Praha - Brno – Bratislava.

Od založenia Spoločnosti uverejnili  profesori: Jerie -38, Gruss – 19. Ostrčil – 18, Mὒller – 14, Šeliga – 9, Trapl – 5 vedeckých prác.

Prvý zjazd Gynekologicko-pôrodníckej sekcie, ktorá vystupovala ako samostatná bol v roku 1935. Predsedom zjazdu bol prof. Július Petřivalský z Chirurgickej kliniky LF MU v Brne. V krátkom príhovore sa rozlúčil s gynekologickou sekciou. Jak hluboký význam má nynejší kongres znak kultúrní vyspělosti, ukazuje nejen hojná účast odborníkὺ, ale i přitomnost zástupcὺ vysokých státních úradὺ a hostὺ z Juhoslávie. Naše společnost je živým organismem podléha životu a smrti, neni ješte stará a již její budovatelé jsou dávno na onom světě ozáření slávou nesmrtelnosti. Je tomu již dávno co odišli naší skvělí učitelé prof. Maydl (chirurg) Karel Pavlík a také jeji nástupci Piťha a Rubeška. Jejich duch nadále prodléva nad ústavy, v nichž budili v nás lásku jak k chirurgii, také i ke gynekologii a porodnictví. Duch podle každé víry přežíva člověka, ale Shakespeare praví v Hamlletovi, že jest naděje, že památka velkého muže přetrvá jeho život aspon o pὺl roku, kdežto duch doby zaniká s ní s podivuhodnou dochvilnosti.

V odpovedi prof. Petřivalskému prof. Josej Jerie (1871 – 1951) vyhlásil: Samostatná  existence gynekologické společnosti je oprávněná.

Ustanovujúce valne zhromaždenie Česko – slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti v Prahe bolo  27. novembra 1936.. Predseda profesor Jozef Jerie prehlásil: Dnešní den v historii vývoje naši společnosti je nad jiné památnym, neboť znamená prohlášení naši úplné samostatnosti. Neodvislost a samostatnost je zárukou svobodného rozvoje. Cesta nebyla krátka, ani snadná. Od doby, kdy jsme si začali uvědomovat svoji nesvobodu, uplynulo necelých 7 let.

Rozdelenie Spoločnosti a oddelenie gynekologickej Sekcie podporil senior našej sekcie prof. Rubeška (1854 – 1933). Prof. Jirásek (chirurg) řekl: Rešpektujíce vὺli gynekologὺ budeme jejich odchodu přihlížet s přatelskými pocity, ale nejsme přesvědčení o prospešnosti,

Roku 1936 začal vychádzať samostatný časopis pre ženských lekárov Československá gynekologie. Členom redakčnej rady bol aj Slovák docent Teodor Schwarz, habilitoval v Prahe u profesora Jerieho. Vtedy už bol  primárom najväčšieho ženského oddelenia v Slovensku v Martine, 120 postelí.

Roku 1938 bolo druhé valné zhromaždenie  Čsl. společnosti gynekologické a porodnické, Za predsedu bol zvolený prof. Antonín Ostrčil (1874 – 1941) Za slovenských gynekológov bol členom výboru prof. Michal Šeliga (1881 – 1945) prednosta kliniky z Bratislavy.

Roku 1946 bol za predsedu Spoločnosti zvolený prof. Jiří Trapl (1880 – 1965!. I. podpredsedom bol  Slovák  prof. Svetozár Štefánik, prednosta Ženskej kliniky LF  SU v Bratislave.

Až na 154. schôdzi ČSGPS v Bratislave dňa  29, novembra 1947 v posluchárni Ženskej kliniky na Zochovej ulici, ktorá bola spojená s ustanovujúcou schôdzou odboru pre Slovensko,

Bola založená Slovenská odbočka Česko-slovenskej gynekologickej a porodníckej sekcie Čsl. lek. spol. J. E. Purkyně.  V prítomnosti 83 účastníkov.

Schôdzu otvoril predseda Č-SGPS prof. Jíři Trapl.

Je mi velikou cti, že mohu tuto schύzi zahájit na pὺde slovenské univerzity, v posluchárně gynekologické kliniky prof. Štefánika. Při tom vzpominám budovatelὺ této kliniky. Je to na prvém mistě prof. Mὒller. Ten svojí usilovnou praci vytvořil první prostředí klinické, na kterém mohli pracovat ostatní. Znáte všechni prof. Mὒllera, myslim, že většina z vás jsou nebo byli jeho žáky. Jistě budete souhlasit, abychom zaslali prof. Mὒllerovi zvláštni pozdrav. Druhým budovatelem této kliniky byl prof. Šeliga. Znali ste jeho neúnavnou  práci, jeho hluboké zabrání do některých  problémὺ. Bohužel, osud mu nedopřál, aby se dočkal osvobození vlasti, Prosím, aby ste povstáním uctili jeho památku.....Mladší generace se ujímá činnosti na této klinice. Je to generace, která vyrostlá již na slovenské univerzitě pod vedením vzpomenutých dvou učitelὺ. Přejí této generaci, aby podmínky, za kterých tu pracuje, byly stále  lepší aby sa dožili a dodělali úspěchὺ stále vyšších ve své činnosti vědecké, vychovavatelské i budovatelské.

Dámy a pánové, přátelé , jsme dnes národy dva slovenský a český.  K tomu,  aby padli na váhu vzajemné konkurence medzinárodní, k tomu po stránce fysické nestačíme. Avšak po stránce mravní, v naší kultuře, v naší práci věděcké, v naší práci odborně vědecké musíme sa stát  národy velkými, musíme vykonati velké věci, Naše sily jsou malé , proto je správné, že svoje sily spojujeme, že jsme sa odhodlali jíti spolu ruku v ruce zejména tam jde dobýváme hodnoty kulturni. Tyto myšlenky nás vedly k tomu, abychom sa pričinili, aby naše Československá  gynekologická společnosť vytvořila  společnost společnou. Výrazem toho je, že dnes zakládáme odbor Čs. společnosti gynekologické pro Slovensko v Bratislavě.

Dekan lekárskej fakulty Slovenskej univerzity prof. Švec  účastníkov pozdravil. Dostalo sa mi tej cti, aby som menom slovenskej lekárskej fakulty dnešnú schôdzu Čs. spol. gyn. - porodnickej čo najsrdečnejšie prihovoril. Schôdza je pre nás potešujúca preto, že sa má súčasne ustanoviť Odbočka Čs, gynekologickej spoločnosti v Bratislave ale hlavne preto, že vy zo zemí historických ste sa v tak hojnom počte zúčastnili. Dovoľte mi, aby som naviazal na  slová predsedu týkajúce sa spoločenstva  Čechov a Slovákov. Dnešná schôdza nám dokazuje to, že táto spolupráca i na poli lekárskom sa veľmi kladne vyvíja.

Potom účastníkov pozdravili českí profesori, ktorí začínali na ženskej klinike v Bratislave  - Maršálek, Havlásek, Horálek.

Bol zvolený prvý výbor Odbočky v zložení -   predseda: prof. Svetozár Štefánik, (1899 – 1989). podpredseda: doc. Teodor Schwarz (1892 – 1980), tajomník: MUDr. Tibor Klačanský  (1919 – 2009) a pokladník: doc. Samuel Kadlečík (1900 – 1963) .

Prof. Trapl  děkuji všem účastníkὺm projevὺ. Dámy a pánové , prohlašuji tímto Odbor Československé společnosti gyn. –porodnické  pro Slovensko za ustaven.

Slova sa ujal predseda novej založenej Slovenskej odbočky profesor Štefánik: Spektabilis, pán predseda, panie a pánovia. a sympatizanti, som skutočne na rozpakoch a nie som si vedomý, že si tú česť zasluhujem. Slovenských členov Spoločnosti bolo spočiatku malý počet. Slobodným vývojom a podmienkami, že gynekológii sa dostáva zhodnotenia, narastá počet gynekologických samostatných oddelení, vytvárajú sa podmienky, aby sa činnosť Spoločnosti gynekológov rozšírila aj k nám. Tak nastalo založenie Slovenskej odbočky. Vzniká možnosť vrátiť sa do duchovnej jednoty, spolupráce našich národov. To je vec nášho srdca, že si vážite naše rokovanie a prichádzate v hojnom počte ako zástupcovia ženských lekárov zo všetkých častí Republiky. Svojou neobvyklou účasťou ste nás morálne podporili. Budeme organizovať pracovné schôdze v sídlach gynekologických oddelení. Srdečne Vás všetkých pozdravujem a ďakujem za prítomnosť. Potom udelil slovo prednášajúcim.

V odbornom  programe prednášali: MUDr. Arnošt Dlhoš: Úloha plodového mazu po pôrode, MUDr. Elemír Nemec: Telesné a duševné následky po prerušení samodružia, MUDr. Adam. Magát: O bilancii askorbovej kyseliny v tehotnosti, MUDr. Aurel Hudcovič: Skúsenosti s Brachtovou metódou, Doc. MUDr. Teodor Schwarz: Cisársky rez pri vcestnom koláči,  MUDr. Teodor Štubňa: Dva prípady donosenej ektopickej gravidity, prof. MUDr. Svetozár Štefánik: Torzia sleziny v šestonedelí.

Po každej prednáške nasledovala bohatá diskusia najmä českých predstaviteľov ženského lekárstva. (Čs. Gynekol., 13/27, 1948, č. 5, s. 242 . 252.-).

Vznikom Slovenskej odbočky začala sa nová éra úspešného, odborného , schôdzkového a spoločenského života ženských lekárov v Slovensku. Ženských lekárov zo Slovenska v Gynekologickej a porodníckej sekcii Čsl. lek. spol J.E.P. bolo  vtedy spolu 48 členov.

Roku 1954 bola ČSGPS Čsl. lek spol. E. J. P. jedným zo zakladajúcich členov Svetovej federácie gynekológov – FIGO.

Na členskej schôdzi roku 1961  funkciu predsedu Slovenskej odbočky prevzal  Ernest Dlhoš, DrSc.  (1910 – 1994). Podpredsedami boli prof. Aurel Hudcovič  (1911 – 1981) a prof. Karol Poradovský, DrSc. (1916 – 2002). Tajomníkom výboru bol doc. MUDr. Augustín Bárdoš, CSc. (1921 – 1992).

Prof. Dlhoš bol súčasne podpredsedom  Čs. gynekologickwj a  porodníckej sekcie Čsl. lek. spol, J. E. Purkně v Prahe. Predsedom ČGPS bol prof. MUDr. Alfréd Kotásek, DrSc. Prof. Dlhoš kládol veľký dôraz na prepojenie vedy s praxou, prehlbovanie teoretických a praktických vedomostí členov Organizácie.  Obnovil serióznu vedecko – odbornú úroveň spolkových podujatí.

Na výročnej schôdzi Slovenskej odbočky Sekcie gynekologicko-pôrodníckej Čsl. lek. spol. J. E. P. roku 1967 v Bratislave bol zvolený výbor Odbočky:

Predseda   prof. MUDr. Ernest Dlhoš, DrSc

Podpredsedovia prof. MUDr. Aurel Hudcovuč

prof. MUDr. Karol Poradovský, DrSc

Tajomník prof.  . MUDr. Augustín Bárdoš, CSc.

Zástupca tajomníka MUDr. Alojz Sasko

Pokladník   doc. MUDr. Vojtech Kliment

Zapisovateľ   prof. MUDr. Anton Ponťuch, CSc.

Členovia výboru prof. MUDr. Svetozár Štefánik

prof. MUDr. Dušan Brucháč, CSc

Revízna komisia:   prim. MUDr. Ernest Klauber

prim. MUDr. Eugen Gindl

.

V Prahe dňa 4. 12 . 1968 bola 11. schôdza výboru ČSGPS Sekcie  Čsl. lek. spol. J.E.P. Predseda výboru prof. MUDr. Alfréd Kotásek, DrSc. (1911 – 1991) referoval  z rokovania na ústrednom výbore Spoločnosti o prípravách -  novom  usporiadaní vedeckých spoločností a ich  strešnej  organizácie v rámci federalizácie Republiky.

Príprava novej organizácie našich oboch Spoločností bola terminovaná takto: Slovenská spoločnosť pripraví voľby ku konferencii v Bratislave v januári 1969. Do tej doby pripraví aj návrhy  zastupovania slovenských členov v redakčnej rade. Česká spoločnosť pripraví voľby ku konferencii v Brne v marci 1969.

Schválili plán konferencii  SGPS SLS a ČGPS Čsl. lek. spol. J.J.P. na rok 1969.

Po vyhlásení Česko - Slovenskej federácie  dňa 28. októbra 1968  na Bratislavskom hrade prezidentom Č-SSR  Ludvikom Svobodom. Mnohé centrálne úrady, organizácie a spoločnosti sa začali rozdeľovať a osamostatňovať. Rozdelila sa aj Československá lekárska spoločnosť Jána Evangelistu Purkyňu v Prahe na dve národné Spoločnosti. V Prahe vznikla  Česká lekárska spoločnosť J. E. Purkyňu. V Bratislave Slovenská lekárska spoločnosť (SLS).

Zakladajúca schôdza  Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti (SGPS SLS) bola dňa 30 januára 1969 na konferencii v hoteli Devín v Bratislave, na tému Sérologický konflikt v gravidite.

Zakladajúcu schôdzu SGPS otvoril a viedol  doterajší predseda Slovenskej odbočky gynekologicko – pôrodníckej prof. MUDr. E. Dlhoš, DrSc., ktorý prítomných v krátkom  prejave zoznámil s novou organizačnou štruktúrou lekárskych spoločností v rámci nového federálneho usporiadania našej vlasti. Doterajšie lekárske odbočky sa stávajú samostatnými spoločnosťami. Naša  Slovenská odbočka  bude odteraz Slovenská gynekologicko – pôrodnícka spoločnosť v rámci Slovenskej lekárskej spoločnosti. Prácu SGPS bude viesť a organizovať za pomoci členstva výbor.  Objasnil  tiež spoluprácu s Českou gynekologickou  a pôrodníckou spoločnosťou. Federálny výbor Čs. gynekologickej a pôrodníckej spoločnosti bude spoločné zasadnutie oboch národných výborov. Funkčné obdobie výboru je štvorročné. Predsedovia národných Spoločnosti sa po dvoch rokoch budú striedať vo vedení federálneho výboru. Vedecké konferencie budú striedané v Slovensku a v Česku

Správu o činnosti zanikajúcej Slovenskej odbočky predniesol tajomník doc. MUDr. Augustín Bárdoš, CSc.

Po  rozhodnutí  Čsl. lekárskej spoločnosti J. Ev. Purkyňu a po vzájomnej dohode našej Slovenskej odbočky s výborom ČSGPS dnešným dňom končí 21. ročná činnosť Slovenskej odbočky. Zakladáme Slovenskú gynekologicko – pôrodnícku spoločnosť SLS.  

Od 10. mája 1967 bolo päť riadnych vedeckých konferencii, jedna mimoriadna. Boli dve panelové diskusie. Priemerne vystúpilo na jednu konferenciu 44 rečníkov,  účasť bola 122 prítomných.. Aktívna bola aj účasť gynekológov z Maďarska

Volebná komisia - primári Tibor Hatvanyi,  Adam Magát, CSc., Vojtech Vajda -

navrhla plénu SGPS SLS, aby výbor Odbočky zvolený v roku 1967, pokračoval v tom zložení v plnení úloh a poslania SGPS.  Výbor bol vo funkcii len jeden a pol roka. Na návrh docenta A. Bárdoša, CSc. bol za vedeckého sekretára  zvolený MUDr. Michal Valent, CSc. Doc. Bárdoš, CSc. pre nové náročné funkcie požiadal o uvoľnenie. Voľby členov výboru a Revíznej komisie zakladajúcej SGPS SLS aklamáciou, boli zvolení jednohlasne. Výbor zvolený roku 1967 bol právoplatne potvrdený na prvé nové funkčné obdobie 1969 – 1973 SGPS SLS. Ujal sa svojho poslania aj MUDr. Michal Valent, CSc. ako vedecký sekretár.

Prof. MUDr. Michal Valent, DrSc., jediný, ešte žijúci zakladajúci člen SGPS SLS v Bratislave.

Správa volebnej komisie  je uverejnená v časopise Čs. Gynekol, 34, 1969, č. 3, s. 196 .

Predseda a vedecký sekretár SGPS začali iniciatívne a aktívne budovať novú už samostatnú Organizáciu ženských lekárov v Slovensku. Prvá úloha bola budovať členskú základňu. Slovenská odbočka mala 278 členov. Ďalej nadviazať na pozitívne skúsenosti s neinštitucionálnym vzdelávaním gynekológov – pôrodníkov na úrovni – okresy – kraje – celoštátne a medzinárodné akcie. Skvalitniť úspešnú spoluprácu so susednými gynekologickými spoločnosťami, už samostatne – bez Prahy.

Musíme konštatovať, že aj po roku 1969 pokračovala veľmi úzka, úspešná, priateľská spolupráca národných Spoločností. 

Prvý dunajský kongres  bol v roku 1970 v Bratislave, organizátori profesori D. Brucháč a A. Hudcovič. Prekvapujúca bola vysoká prítomnosť domácich aj   účastníkov zo zahraničia. Druhý dunajský kongres gynekológov v roku 1972 bol v Budapešti.  Vedecký sekretár doc. Valent  zorganizoval kolektívny zájazd. Na kongrese bolo vyše 100 zájazdových účastníkov. Tretí kongres v Belehrade roku 1975. Štvrtý 1977  v Ruse, Bulharsko. Posledný piaty bol opäť v Bratislave 1981. Dunajské kongresy sa viacej nekonali, zanikli. -  škoda.

V roku 1971, 1975, 1979. MUDr. Tibor. A. Klačanský, CSc. generálny sekretár organizoval  I. II. III. sympózium s medzinárodnou účasťou Endokrinná regulácia ľudskej reprodukcie vo Vysokých Tatrách, boli veľmi úspešné. Prekvapivo vysoká bola účasť zahraničných hosti nielen z Európy.

Výročná schôdza SGPS bola pripravená v  apríli 1973  v Malej posluchárni NTÚ  LF UK v Bratislave. . Kandidátom na funkciu predsedu SGPS na roky 1973 - 1977bol profesor Ernest Dlhoš, DrSc.

Pred otvorením  schôdze volali k telefónu  vedeckého sekretára  (doc. Michal Valent). Vedecký sekretár SLS MUDr. Ján Marianyi – tlmočil rozhodnutie vyšších orgánov, že profesor  Dlhoš nemôže kandidovať za predsedu SGPS . Jeho syn MUDr. Peter Dlhoš emigroval a žije v NSR. Schôdza nebola.

Náhradná výročná schôdza bola 16. mája 1973. Za predsedu bol zvolený profesor MUDr. Anton Ponťuch, CSc.. Podpredsedovia I. prof. MUDr. Karol Poradovský, DrSc., II. prof. MUDr. Aurel Hudcovič, vedecký sekretár doc. Michal Valent.  Prof. Dlhoš zostal členom výboru. Čestní členovia  SGPS profesor MUDr. Svetozár Štefánik, primár MUDr. Eugen Gindl.

Správu o činnosti výboru  SGPS v prvom funkčnom období  predniesol vedecký sekretár docent M. Valent, CSc. V rokoch 1969 až 1973 bolo 21 zasadnutí výboru, SGPS má 515 členov.

Členovia SGPS SLS sa zúčastnili spoločného zájazdu na VII. kongrese FIGO  roku 1973 v Moskve a gynekologických konferencii v NDR a iných zahraničných akcií.

Prof. Valent sa ako vedecký sekretár SGPS SLS sa intenzívne podieľal na organizovaní početných medzinárodných, celoštátnych, celoslovenských  kongresov, sympózií, zjazdov, konferencii, pracovných schôdzí a seminárov. Vynikajúco sa osvedčil pri organizovaní vedeckých podujatí v rámci Čs. gynekologickej a porodníckej a parazitologickej spoločnosti. Veľké zásluhy má pri organizovaní vedeckých podujatí. V roku 1974 bolo v Bratislave Sympózium o toxoplazmóze s medzinárodnou účasťou. Organizátorom bola  SGPS  - prezident prof. MUDr. Gustáv Čatár, DrSc., generálny sekretár doc.  Michal Valent.  Prítomní boli najvýznamnejší toxoplazmológovia z celého sveta. Medzinárodne bolo sympózium hodnotené veľmi pozitívne. Početná účasť svetových  odborníkov svedčí o skutočnosti, že  bolo potrebné konfrontovať klinické poznatky s laboratórnymi a epidemiologickými výsledkami.. Zahraničných účastníkov bolo 67 a 13. sprevádzajúcich osôb. Domácich registrovaných účastníkov bolo 124.. V priebehu  celého  sympózia bolo v prednáškovej sále hotela Kyjev plne obsadených 250 miest na sedenie.

Profesor Valent prispel svojimi organizačnými poznatkami a odbornými schopnosťami k šíreniu dobrého mena slovenskej lekárskej vedy. To viedlo k ďalšiemu nadväzovaniu vedeckých a priateľských kontaktov  so zahraničnými odborníkmi medicínskymi odborníkmi a inštitúciami.

Na 5. schôdzi výboru SGPS dňa 27. marca 1974, boli schválené odborné sekcie  a komisie a ich predsedovia a členovia pri SGPS SLS,. Dve sekcie a trinásť komisií.

 1. Sekcia perinatálnej medicíny. Prof. A. Ponťuch, CSc.
 2. Sexuologická  sekcia. Doc. A. Bárdoš, CSc.
 3. Komisia pre tlač. Prof. E-. Dlhoš, DrSc.
 4. Komisia pre výučbu gynekológie a pôrodníctva. Prof. A. Ponťuch, CSc.
 5. Komisia pre diagnostiku a liečbu rakoviny. Doc. I. Maňka, CSc.
 6. Komisia pre gynekologickú liečebnú starostlivosť. Prof. D. Brucháč, CSc.
 7. Komisia pre plánované  rodičovstvo a sterilitu. Prof. A. Hudcovič.
 8. Komisia pre detskú gynekológiu. Doc. O. Blašková, CSc.
 9. Komisia pre zdravotnícku komisiu. Prof. K. Poradovský, DrSc.
 10. Komisia pre endoskopiu. Prof. E. Dlhoš, DrSc.
 11. Komisia pre  nástroje a prístroje. Prof. A. Ponťuch, CSc.
 12.  Komisia pre vedecký výskum. Prof. D. Brucháč, CSc.
 13.  Komisia pre psychosomatickú medicínu. Doc. V. Kliment.
 14.  Komisia pre parazitárne nákazy. Doc. M. Valent, CSc.
 15.  Komisia pre gynekologické zápaly. Doc. J.  Šimko, CSc.

V roku 1977 to bol Kongres o trichomoniáze s medzinárodnou účasťou v .Bratislave - prezident prof. Čatár DrSc., generálny sekretár Valent, DrSc., Tak ako na toxoplazmovom sympóziu, aj na kongrese boli najvýznamnejší trichomonádológovia celého sveta.

Roku 1977 profesor MUDr. Anton Ponťuch, CSc. , pri príležitosti 120. výročia narodenia MUDr. Jána Ambru (1827 – 1890) založil tradíciu celoštátnych zjazdov.

MUDr. Ján Ambro bol prvý významný pôrodník  Slovák. Zakladateľ kráľovskej babskej školy v Bratislave r. 1973.  Kongresy  sa konali striedavo v Slovensku a v Česku. Posledný VI. zjazd bol roku 1991 v Brne. Potom sa kongresy nekonali.

Výbor SGPS každoročne udeľuje  Ambrovu cenu  za najlepšiu publikáciu mladému gynekológovi do 35 rokov. Je spojená s finančnou odmenou

Výročná  schôdza SGPS bola dňa 17. februára 1977. Správu o činnosti výboru predniesol vedecký sekretár Doc. Valent.  Správu revízorov predniesol doc. Maňka. Prítomní hlasovaním správy odsúhlasili a končiaci výbor dostal absolutórium. Jednotlivo sa hlasovalo ,.zvolení boli prof. MUDr. Anton Ponťuch, CSc. za predsedu SGPS a doc. Michal Valent za vedeckého sekretára na funkčné obdobie 1977 – 1980. Prof. Poradovský, DrSc. I. a prof. Brucháč, CSc. II. podpredseda.

Za ČGPS  Čs. lek. spol. J.E.P. boli prítomní predseda A. Kotásek, DrSc.,  vedecký sekretár doc. K. Veselý, DrSc. , aj ďalší členovia výboru.

Čestní členovia – prof. A. Hudcovič, primár E. Klauber..

V roku 1983 bolo na zámku v Smoleniciach Sympózium o vaginálnej biocenóze s medzinárodnou účasťou. Organizátor SGPS SLS. Prezident Sympózia prof. Anton Ponťuch, CSc. Generálny sekretár doc. M. Valent, CSc.

Na výročnej schôdzi SGPS SLS dňa 17. októbra 1986 za predsedu Spoločnosti zvolili prof. MUDr. Dušana Brucháča, CSc. (1923 – 1988). Podpredseda výboru bol prof. MUDr. Anton Ponťuch, CSc., vedecký sekretár prof. M. Valent DrSc. Pomocník vedeckého sekretára  MUDr. Pavol Bazovský, CSc., členovia výboru: - doc. MUDr. A. Bárdoš, CSc., doc. MUDr. O. Blašková, CSc., doc. MUDr.. V. Kliment, doc. MUDr. I. Maňka, CSc., doc. MUDr. J. Pačin,CSc., primár MUDr. Ján Pavličko, doc. MUDr. J. Šimko, DrSc., doc. MUDr. J. Štencl, CSc,, doc. MUDr. M. Toldy, CSc., doc. MUDr. Ján Vierik, CSc.

Prof. Brucháč odišiel do nečasu večnosti v apríli roku 1988. Funkciu predsedu vykonával prof. Ponťuch do 17. augusta 1989, kedy navždy opustil naše rady. V rokoch 1989 – 1990, do najbližších volieb nového výboru  SGPS roku 1990, zastával funkciu predsedu SGPS a ČSGPS prof. Valent, DrSc. Vedecký sekretár bol docent MUDr. Pavol Bazovský, CSc,

V októbri 1989 bol za čestného predsedu SGPS  zvolený prof. MUDr. Ernest.  Dlhoš, DrSc. Do nečasu večnosti odišiel 22, marca 1994. Za čestného člena výboru SGPS bol menovaný prof. MUDr. Karol Poradovský, DrSc.

V novembri 1989 sa členstva vo výbore SGPS vzdali doc. MUDr. Oľga Blašková, CSc. a prof. MUDr. Ján Vierik, CSc.

Do roku 1990  SGPS organizovala päť až šesť podujatí ročne. Striedala sa s ČGPS. Potom sa počet akcií začal zvyšovať a po vzniku Slovenskej republiky v roku 1993 dosahoval  25 aj viacej akcií ročne. Túto úroveň si neustále udržuje. Darí sa snaha podujatia prenášať do terénu – krajských, prípadne okresných miest.

Výročná schôdza v máji 1990  v tajných korešpondenčných voľbách bol zvolený za prezidenta SGPS SLS prof. MUDr. Augustín  Bárdoš, CSc. Viceprezidentom sa stal univ. prof. MUDr. Ján Štencl, CSc. Vedecký sekretár bol naďalej prof. M. Valent, DrSc. Členovia výboru: Doc. MUDr. Pavol Bazovský, CSc., doc. MUDr. Juraj Filický, DrSc., doc. MUDr. Ivan Handzo, CSc., MUDr. K. Kočajdová, MUDr. Roman Kováč, CSc., prim. MUDr. E. Lányi, CSc., doc. MUDr. Štefan Lukačin, CSc., doc. MUDr. J. Štefanovič, CSc., doc. MUDr. J. Pačin, DrSc.

Výbor sa uzniesol, že budeme každoročne organizovať pamätné prednáškové akcie. Takto si uctíme a zachováme pamiatku významných osobnosti ženského lekárstva v Slovensku.  V Bratislave už v roku 1990 bol I. Štefánikov deň, I. Ponťuchov večer, ktorý sme neskôr zmenili za Deň. V roku 2019 to už boli XXX. Dni.  Od roku 1992 v Žiari nad Hronom organizujú Deň primára  Jána Straku Starostlivosť o ženu a dieťa . V roku 2019 je to už XXVII. stretnutie. Udeľujú Pamätnú medailu primára Jána straku. Autorka Akad. sochárka – medailérka Mária Poldaufová, Štátna mincovňa Kremnica.

Pri príležitosti 115 výročia narodenia prof. MUDr. Michala Šeligu (1881 – 1945) primár Oleár zorganizoval v Poprade  Bienále SGPS  I. II. III. (1996, 1998, 2000). Jeho deti, dcéra Alžbeta, gynekologička a syn Igor stomatológ, dali vyraziť medailu s otcovým portrétom (autor Marián Polonský). Výbor SGPS ju udeľoval žiakom profesora Šeligu a zaslúžilým ženským lekárom aj do zahraničia.. V Leviciach sa konali Hatvanyiho dni.

Profesor Bárdoš, CSc. nás opustil v marci 1992. Funkciu prezidenta SGPS SLS prevzal jediný viceprezident prof. MUDr. Ján Štencl, CSc., (1940  - /). Prezidentom SGPS bol do júna 2006. Za prezidenta bol v tajných voľbách opakovane zvolený v rokoch 1994, 1998, 2002. Prof. Štencl  je autorom loga SGPS  SLS. ( Štenclov  Copyright). Navrhol MoravianskuVenušu (z mamutoviny), ktorá má 23.000 ročnú históriu Návrh realizovala prof. Akademická maliarka Eugénia Lehotská, žije a tvorí v Bratislave. Moravianska Venuša je večným symbolom materstva.

V priebehu rokov sa striedali a vymieňali členovia výboru SGPS.  Vekovití odchádzali, mladší nastupovali. Vedecký sekretár  (Michal Valent) štyri desaťročia zachovával a udržiaval kontinuitu pri plnení poslania a zachovávania  tradície Gynekologickej spoločnosti.

Táto skutočnosť sa výrazne potvrdila po roku 1990, kedy sa niektoré Spoločnosti začali deliť. Vznikali nové inštitúcie, ktoré neprospeli, poškodzovali a znehodnocovali pôvodné poslanie Organizácie. Títo „odštiepenci“ sa po istom čase  vracali späť do lona  materskej Spoločnosti..

V SGPS SLS tieto problémy neboli a ak sa objavili, v zárodku boli vyriešené k spokojnosti členstva. Naša Spoločnosť si udržala jednotu, čo sa prejavilo vo zvyšovaní počtu členov a na jej zvýšenej aktivite a úspešnej činnosti.

Sekcie, ktoré pôsobia pri SGPS sa v zahraničí prezentujú ako „Spoločnosti“. Takto získali  uznanie a úspechy pri rokovaniach. Väčšina Sekcii sa prezentuje pravidelným konaním akcií, každý druhý rok.

Na schôdzi Federálneho výboru ČSG/S dňa 9. apríla 1992 predseda SGPS doc. Štencl informoval, ako člen  Európskeho endoskopického výboru, že konferencia ESGE v r. 1993 bude  v SRN, r. 1994 v Itálii a v r. 1996 v Bratislave. Stav členstva SGPS bol 800, neplatiacich 162

Po nebohom prof. MUDr. Augustínovi Bárdošovi, CSc. bude členom redakčnej rady Čs,  Gynekologie za SGPS doc. MUDr. Pavol Bazovský, CSc.

V Bratislave dňa 20. mája 1992 v posluchárni I. ženskej kliniky na Zochovej ulici bol III. Štefánikov deň. Prvýkrát výbor SGPS udeľoval Pamätnú medailu Univ. prof. MUDr. Svetozára Štefánika (1899 – 1989). Autor medaily Akademický sochár Andrej Peter  (1912  1992 ?), medailér Štátnej mincovne v Kremnici . Medailu vybavil vedecký sekretár. Finančne hradila vdova  pani Jozefína Štefaniková (1903 – 1993?). Medaily získali žiaci a spolupracovníci prof. Štefánika . In memoriam profesori A. Bárdoš, A. Hudcovič, A. Ponťuch.. Potom profesori: E. Dlhoš, K. Poradovský, J. Štencl, M. Valent, doc. E. Zajcová, primári: L. Hraško, A. Magát, MUDr. T.A. Klačanský. Z priateľskej ČGPS: profesori F. Gazárek, M. Uher.

Spomienku na Profesora Sv. Štefánika predniesol prof. MUDr. Branislav Lichardus, DrSc., Akademik SAV, Predseda SAV a Prezident SLS.  V odbornom programe vystúpili aj zástupcovia ČGPS Čsl. lek, spol. J.E  Purkyňu  profesori: F. Gazárek a V. Ventruba.

V dňoch  8. a 9. októbra 1992 SGPS v spolupráci s Medzinárodným centrom  endoskopickej chirurgie v Clermont Ferrand Francúzsko zorganizovali  akciu na tému:  Laparokopické operačné metódy v gynekológii. Z hostí prednášali a videoprezentácie uvádzali prof. Maurice A. Bruhat a Dr. Chapron. Akcia bola v hoteli Forum, zorganizoval ju a zahraničných autorov  zabezpečil prezident SGPS prof. Štencl, CSc.

Roku 1993 bola Sekcia pre infekčné choroby v gynekológii a pôrodníctve SGPS SLS spoluorganizátorom 3rd Congress for Infectious Diseases in Obstetrics  in Gynecology combined with Infectious Diseases in Urology, Dermatology and Clinical Immunology. October 23: - 30. 1993 Acapulco, Mexico. Kongresu sa zúčastnil predseda našej Sekcie prof.  Michal Valent, DrSc.

Profesor Michal Valent bol členom výboru European Society for Infectious Diseases in Obstetrics and Gynaecology Mníchov (ESIDOG). Bol členom International Society of Infectious Desaeses in Obstetrics and Gynaecology New York (ISIDOG). Ďallej bol členom Federation International of Gynaecology an Obstetrics (FIGO),členom European Association for Gyneacology and Obstetrics (EAGO).

Profesor Valent patril k ústredným osobnostiam nielen výboru, ale aj celej gynekologicko – pôrodníckej spoločnosti. Pochopil, že hna0cím motorom pokroku je odborný rast jednotlivcov a celej odbornej pospolitosti, ho viedli k tomu, že sa plne oddal Odbornej spoločnosti, ktorej venoval veľkú časť svojho voľného času, dvadsaťštyri hodín denne. Dbal o rozvoj SGPS SLS. Napriek mnohým funkciám, ktoré vykonával na fakulte aj mimo nej v odborných spoločnostiach pri ČSAV,  SAV a SLS,  nikdy nespyšnel, vždy zostal skromný, priateľský ku každému a pomáhal kde sa dalo. Chvála Bohu, nestor nášho ženského lekárstva je stále medzi nami, môže mať pocit spokojnosti zo všetkého čo urobil pre rozvoj slovenskej a českej gynekologickej a pôrodníckej spoločnosti.

Bol celých 37 rokov jej vedeckým sekretárom. Predurčovali ho na to jeho otvorená, priateľská povaha, plná srdečnosti, úprimnosti, skromnosti a strhujúceho optimizmu. No nielen Valentovej organizátorskej patrí zaslúžené ocenenie. Možno aj vytrvalosť a jeho zmierlivosť s „prehrami“, ktoré sa v organizátorskej práci vyskytujú skôr často ako zriedkavo. Dobrá organizácia Odbornej spoločnosti býva podperou ambícii a snáh, ktoré prinášajú nielen nadhľad ale aj vyhliadky do budúcnosti. Repetícia stretávaní a riešenie problémov na širšom fóre sú často tým, čo vytvára súdržnosť odbornej komunity Takto chápanú organizátorskú prácu robil profesor Valent a vlastne ju robí doteraz, nepretržite. Dôkazom je jeho klub „Sapientia,

Prof. MUDr. Michal Valent, DrSc. je zapísaný v knihe Slovenských rekordov za mnohoročné vykonávanie  funkcie vedeckého sekretára SGPS SLS.

Od roku 1935 začali vydávať časopis ženských lekárov Československá gynekologie.Posledný ročník uverejnili roku 1993. Od roku 1994 vychádza  Česká Gynekologie.. Výbor SGPS SLS od roku 1994 vydáva časopis Slovenská gynekológia

a pôrodníctvo (SGaP). (Valentov Copyright). Prvým vedúcim redaktorom, bol prof. MUDr. Ján Danko, PhD. 1994 – 1997. Druhý vedúci redaktor bol  prof. MUDr. Pavel Šuška, PhD. 1998 – 2014. Od roku 2015 je vedúci redaktor doc. MUDr.- Martin Redecha, PhD. Časopis je  členom SGPS stále rozposielaný zdarma.

V období rokov 1994 - 2009 vychádzal aj druhý časopis ženských lekárov v Slovensku „Praktická gynekológa“. Šéfredaktorom bol prof. MUDr. Michal Valent, DrSc. Odborným redaktorom prof.  MUDr. Marian Bernadič, CSc., redaktorkou PhDr. Helena Bernadičová.

Vydavateľom časopisu bola Nemecko – slovenská spoločnosť Edukácia v gynekológii a pôrodníctve. Prezidentom Spoločnosti bol doc. MUDr. Július Štefanovič, PhD.

V priebehu 16. ročníkov vyšlo  spolu 56 čísiel periodika. Celkový počet vytlačených strán časopisu bol 3.139. Od  tretieho čísla 8. ročníka v roku 2001 uverejňovali na titulnej strane časopisu reprodukcie výtvarnej tvorby najmä maľujúcich lekárov – Zikmund, Černay, Sečanský, Kubíková, Odler, Považan, Činčár a iní. Akademickí maliari – Imro Weinner Kráľ, Horecký a ďalší. Okrem obrazov uverejňovali aj medaily, autorom ktorých je Akademický sochár – medailér Marián Polonský.

Vďaka sponzorským finančným príspevkom časopis vychádzal štyrikrát ročne.  Celý čas bol distribuovaný členom SGPS bezplatne. Žiaľ, problémy súvisiace s finančným zabezpečením časopisu sa v rokoch hospodárskej a finančnej krízy prehĺbili a napokon viedli k zániku vzácneho periodika Praktická gynekológia.

Správa  o činnosti výboru SGPS za roky 1986 – 1990 a za roky 1990 – 1994. Výbor vynakladal nie malé úsilie, aby získaval mladých ženských lekárov za členom Spoločnosti, V roku 1990 sme mali 962 členov.

V období rokov 1985 – 1990 naša Spoločnosť organizovala spolu jedenásť vedecko – odborných podujatí, na ktorých odznelo 361 prednášok. Zaviedli sme diferencované platenie konferenčného poplatku. Členovia Spoločnosti vo veku nad 70 rokov príspevok neplatia.. Zrušili predplatné za časopis SGaP, distribuje sa bezplatne.

V júni 1990 bol v Bratislave V. celoštátny vedecký gynekologicko – pôrodnícky zjazd – Prenatálna diagnostika -  Predčasný pôrod – Poruchy menštruačného cyklu. Prezident zjazdu bol profesor MUDr. Augustín Bárdoš. CSc.

V rokoch 1990 – 1994 organizovali 47 podujatí. Odznelo 801 vedecko – odborných prednášok, bolo vystavených 48 posterov a premietnuté dve videokazety. Vedecko – odborné stretnutia sa organizovali v spolupráci s chirurgmi, infektológmi, psychológmi, dermatovenerológmi, endokrinológmi, súdnymi lekármi a inými odborníkmi

V dňoch 21. a 22. februára 1994 výbor SGPS pod vedením prof. Štencla organizoval „Medzinárodný workshop“ na tému Laparoskopické operačné techniky v gynekológii pre lekárov a inštrumentárky v Bratislave, v nemocnici na Kramároch. Spoluorganizátorom worshopu bolo Medzinárodné centrum endoskopickej chirurgie v Clermont Ferrand Francúzsko. Prednášali a operovali prof. Maurice Bruhat, prednosta Ženskej kliniky a dekan Lekárskej fakulty v Clermont Ferrand a Dr. Jacques  Hourcable. Operácie televíziou prenášali do posluchárne. Demonštrovali operácie hysterektomia simpex et radicalis, ováriové cysty a iné.

Podujatie bolo veľmi úspešné a vysoko hodnotené účastníkmi, ktorých bolo nad očakávanie veľa – lekárov aj inštrumentárok z celého Slovenska.

V roku 1996 bol v Bratislave „5th Congress of  the European Society for Gynaecological Endoskopy“. Kongres bol mimoriadne úspešný, vysoko hodnotený po odbornej aj spoločenskej stránke. Bol osobitne ocenený. Prezidentom Kongresu bol prof. Štencl, generálnou sekretárkou bola MUDr. Anna Boháčiková. Na kongres prišlo asi 1200 účastníkov, prevažne zo zahraničia.

Výročná  schôdza SGPS SLS za roky 1994 – 1998 bola dňa 4. septembra 1998 v priestoroch Divadla SNP v Martine. Schôdzu otvoril a viedol predseda volebnej komisie primár MUDr. Miroslav Chovanec. Správu o činnosti za končiace funkčné obdobie predniesol  prezident SGPS prof. Ján Štencl, CSc. Primár MUDr. Emil Gavorník uviedol správu revízorov. Nasledovala diskusia  z pléna.

Predseda volebnej komisie predniesol sprvu o priebehu korešpondentských volieb do výboru. V tajných voľbách vo výbore bol opätovne zvolený za prezidenta prof. MUD. Ján Štencl, CSc. a vedecký sekretár prof. MUDr. Michal Valent, DrSc. Viceprezidenti: I. prof. MUDr. Jozef Pačin, DrSc., II. doc. MUDr. Štefan Lukačin, CSc.,  pokladník doc. MUDr. Július Štefanovič, CSc., zapisovateľ a pomocník vedeckého sekretára MUDr. Igor Rusňák, CSc.

Členovia výboru: Doc. MUDr. Pavol Bazovský, CSc., doc. MUDr. Miroslav Borovský, CSc., prof. MUDr. Ján Danko, CSc., doc. MUDr. Juraj Filický, DrSc., doc. MUDr. Karol Holomáň, CSc., primár MUDr. Ernest Lányi, CSc., doc. MUDr. Miloš Mlynček, CSc.

Revízna komisia: predseda: doc. MUDr. Ján Chabada, CSc., členovia: primár. MUDr. Emil Gavorník, CSc., MUDr. Katarína Kočajdová.

Prezident SGPS SLS na nové funkčné obdobie 1998 – 2002 prof. Štencl, predniesol úlohy Spoločnosti na najbližšie roky. Vyzdvihol potrebu ďalšieho skvalitňovania liečebno – preventívnej starostlivosti o ženy, matky a novorodencov, skvalitňovanie vedeckej,  odbornej činnosti a odborných úloh, skvalitňovanie neinštitucionálneho vzdelávania našich členov, prehlbovanie spolupráce s ambulantnými gynekológmi, organizovať pre nich vzdelávanie a doškoľovacie akcie na víkendové dni. Prehlbovanie medzinárodných kontaktov najmä s s členmi ČGPS Čsl. lek. spol. J.E.P. Naďalej organizovať vedecko – pracovné schôdze v regiónoch. V krajoch realizovať analýzy perinatálnej morbidity a mortality. Tiež mortality žien v súvislosti s tehotnosťou, pôrodom a šestonedelím.

Novozvolený prezident SGPS SLS prof. Štencl poďakoval prítomným za účasť vo voľbách a na Výročnej schôdzi našej Spoločnosti. Poďakoval odchádzajúcim členom výboru a RK, ktorí skončili svoje funkcie a poprial im zdravie a úspechy v povolaní a osobnom živote

Na výročnom zjazde SLS sa zúčastnia – prezident a vedecký sekretár ČGPS akademik Kotásek, docent Veselý, DrSc.

Od februára 2000 je SGPS kolektívnym členom SLS. Stanovy kolektívneho členstva nemôžu byť rozpore so Stanovami SLS. Kolektívny člen ručí za záväzky svojich členov voči SLS. Kolektívny člen je povinný dodržiavať  Stanovy SLS a ich vykonávacie pokyny.

V TATRA banke máme, aj účet pre evidenciu financií s konaním kongresov. Roky hospodárenie viedla primárka MUDr. Anna Boháčiková z Gynekologicko – pôrodníckej kliniky LF SZU, UBN na Kramároch. Svedomite, seriózne, dochvíľne viedla účty a hospodárila s financiami. Úprimne jej ďakujeme, prajeme zdravie a úspechy.

Vedecký sekretár inicioval vydanie pamätných medailí SGPS SLS. Návrhy medaili realizoval Akad. maliar, medailér Marián Polonský. Žije a tvorí v Bratislave. Medaily vyrazila Mincovňa Kremnca.

V roku 2000 výbor SGPS na návrh prezidenta prof. Štencla obnovil tradíciu kongresov SGPS SLS Prvý  VII. kongres roku 2000 bol v Bratislave – prezident prof. Ján Štencl, vyrazená bola Kongresová medaila  prof. MUDr. Ernesta Dlhoša, DrSc., VIII. kongres 2001 v Košiciach – prezident prof. Štefan Lukačin, CSc., IX. kongres  2002  v Martine – prezident prof. Ján Danko, PhD. vyrazená bola Kongresová medaila prof. MUDr. Teodora Schwarza, X. kongres 2003 v Nitre – prezident prof. Miloš Mlynček, CSc., XI. kongres 2004 v Banskej Bystrici - primár MUDr. Tibor Bielik, PhD.,  XII. kongres  2005 opäť v Bratislave – prezident prof. Štencl.  Vyrazená bola medaila prof. MUDr. Svetozára Štefánika. XIII. kongres 2006  v Trstenej na Orave – prezident primár MUDr.  Marián Tholt. XIV, kongres 2007 v Poprade – prezident primár MUDr. Július Adamkovič. Bola vyrazená Kongresová medaila primára MUDr. Ladislava Topoľského, CSc.  (1927 – 1996). XV. kongres 2008 v Košiciach – prezident prof. MUDr. Alexander Ostró, CSc.  XVI. kongres 2009  v Bratislave – prezident prof. Karol Holomáň, CSc.. Bola vyrazená Kongresová medaila prof. MUDr. Aurela Hudcoviča.  XVII. kongres 2010 v Martine – prezident prof. Ján Danko, PhD. XVIII. kongres 2011 v Nitre – prezident prof. Miloš Mlynček, CSc.  XIX. kongres 2012 v Bratislave – prezident prof. Karol Holomáň, CSc. XX. kongres 2013 v Prešove – prezident prednosta kliniky MUDr. Jozef Adam, CSc. Éra slovenských kongresov skončila rokom 2013 – spolu ich bolo dvadsať.

Výbor SGPS realizoval dve medaily – Univ. profesora MUDr. Antona Ponťucha, CSc. Medailu Za rozvoj ženského lekárstva na Slovensku. Na reverze je portrét vedeckého sekretára prof. MUDr. Michala Valenta DrSc.

Výročná schôdza  SGPS SLS dňa 9. júna 2006 v kinosále Kultúrneho domu v Trstenej. Odstupujúci prezident Spoločnosti prof. MUDr. Ján Štencl predniesol správu o činnosti výboru a celej SGPS za roky 2002 – 2006.  Uviedol, že uplynulé obdobie  vzhľadom na prebiehajúce zmeny bolo mimoriadne náročné. Reformné a organizačné zmeny v štáte, ale najmä reforma zdravotníctva priniesli so sebou veľké množstvo úloh a problémov, na ktoré musela SGPS reagovať a s ktorými bolo potrebné sa vyrovnať. SGPS sa to podarilo a zostala jednotná, plnila si všetky vytýčené úlohy a roku 2006 mala najvyšší stav členstva v histórii.

Prof. MUDr. Michal Valent, DrSc., ktorý 37 rokov vykonával funkciu vedeckého sekretára SGPS SLS, informoval prítomných o tom, že s výkonom tejto náročnej, zodpovednej funkcii končí. Poďakoval všetkým  členom výboru, Revíznej komisie a členom Spoločnosti za roky úspešnej spolupráce a plnenia poslania vedeckého sekretára.

Predseda volebnej komisie primár MUDr. Ľuboslav Mráz predniesol správu o priebehu volieb nového výboru. Z rozposlaných hlasovacích lisov sa vrátilo 53,4 %.

Zloženie výboru na funkčné obdobie rokov 2006 – 20010:

Prezident: prof. MUDr. Ján Danko, PhD, Martin, viceprezidenti: prof. MUDr. Miroslav Borovský, PhD. Bratislava, prof. MUDr. Štefan Lukačin, CSc. Košice, doc. MUDr. Igor Rusňák, CSc. Bratislava, vedecký sekretár doc. MUDr. Martin Redecha, PhD. Bratislava.

Členovia: doc. MUDr. Pavol Bazovský, CSc, primár MUDr. Tibor Bielik, PhD., prof. MUDr. Karol Holomáň, CSc., MUDr. Michal Kliment, CSc., doc. MUDr. Miloš Mlynček, CSc., prof. MUDr. Pavel Šuška, PhD., prof. MUDr. Ján Štencl, CSc., prof. MUDr. Michal Valent, DrSc.

Revízna komisia predseda: primár MUDr. Marián Tholt, Členovia: MUDr. Ľudovít Janek, MUDr. Klaudia Péčová

Nový prezident Spoločnosti profesor Ján Danko poďakoval odstupujúcemu výboru za vykonanú prácu v prospech gynekologickej obce a vyzdvihol jeho prínos pre rozvoj SGPS. Informoval plénum o jednomyseľnom rozhodnutí  nového výboru menovať doterajšieho prezidenta prof. MUDr. Jána Štencla, CSc. doživotným čestným prezidentom  a prof. MUDr. Michala Valenta, DrSc. za doživotného čestného vedeckého sekretára Spoločnosti. Profesor Danko predniesol rámcový plán práce  výboru a Spoločnosti na roky 2006 – 2010. Správy budú uverejnené v časopise  Slovenská gynekológia a pôrodníctvo.

Výročná  členská schôdza SGPS SLS 14. mája 2010 v Bratislave. Schôdzu otvoril a viedol prezident profesor Ján Danko. Predniesol správu o činnosti za roky 2006 až 2010. Správu Revíznej komisie prezentoval predseda primár Marián Tholt. Správu volebnej komisie  predniesol predseda primár Ľuboslav Mráz.

Zloženie výboru na funkčné obdobie 2010 – 2014:

Prezident profesor Ján Danko, PhD., viceprezidenti profesori Miroslav Borovský, Štefan Lukačin, docent Igor Rusňák. Vedecký sekretár doc. MUDr. Martin Redecha, PhD.

Členovia: MUDr. Jozef Adam, MUDr. Tibor Bielik, PhD prof. Karol Holomáň. CSc., MUDr. Ľudovít Janek, doc. Miroslav Korbeľ, CSc., prof. Miloš Mlynček, CSc., prof. Pavel Šuška, PhD., doc. MUDr. Pavol Žubor,  DrSc.

Doživotnými čestnými  - prezident prof. MUDr. Ján Štencl, CSc., vedecký sekretár prof. Michal Valent, DrSc.

Revízna komisia: primár Marián Tholt predseda, členovia: doc. MUDr. Pavol Bazovský, CSc., MUDr. Michal Kliment, CSc.

Novozvolený prezident SGPS SLS profesor Ján Danko, PhD.  vo svojom príhovore informoval o spoločnom zasadnutí nového a odstupujúceho výboru. Poďakoval doterajšiemu výboru za vykonanú prácu a dosiahnuté úspechy. Vyzdvihol ich prínos pre rozvoj SGPS. Predniesol rámcový plán práce  Spoločnosti v začínajúcom funkčnom období. Správy budú publikované v našom časopise. Poďakoval členom volebnej komisie, všetkým členom Spoločnosti za prejavenú dôveru a účasť na výročnej schôdzi.

Na rokovaní roku 2013 sa výbory SGPS a ČGPS uzniesli, že počnúc rokom 2014 budú organizovať spoločné Slovensko – české a Česko – slovenské  konferencie. Prvá konferencia bude v roku 2014 v Brne, druhá roku 2015 v Bratislave, tretia v Brne, štvrtá v Bratislave, piata roku 2018 v Brne. Šiesta bude roku 2019 v Bratislave.

Výročná  členská schôdza SGPS SLS  na obdobie rokov 1914 – 1918 bola dňa 15. apríla  2014. Volebná komisia v zložení doc. MUDr. Ernest, Lányi, CSc.,  predseda, členovia:, primár František Toth a Peter Ilavský – uviedla, že voľby prebehli v súlade so stanovami SGPS ako Občianskeho združenia a stanovami SLS,. ktorej je SGPS kolektívnym členom. Nezaznamenali nedostatky. Výsledky volieb uznáva ako platné.. T. č.  je v SGPS  1104  členov. Z rozposlaných hlasovacích listín sa vrátilo 66,48 %.

V SGPS SLS pôsobí štrnásť odborných sekcii: Urogynekologická sekcia č. 1781, predseda: MUDr. Ján Galád, Sekcia asistovanej reprodukcie č. 1780, predseda: primár MUDr. Martin Petrenko, CSc. Sekcia cervixovej patológie a kolposkopie č. 1788, predseda:MUDr. Olivér Sádovský, CSc. Sekcia gynekologickej endoskopie č.1775, predseda: MUDr. Tibor Bielik, PhD. Sekcia gynekologickej endokrinológie a klimaktéria č. 1790, predseda: prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc. Sekcia perinatálnej medicíny č. 1709, predseda Doc. MUDr. Miroslav Korbeľ, CSc.. Sekcia gynekológie detí a dospievajúcich č. 772, predseda: MUDr. Zuzana Nižňanská, PhD. Sekcia ultrazvukovej diagnostiky č. 1773, predseda: MUDr. Anton Čunderlík, PhD. Sekcia infekčných chorôb v gynekológii a pôrodníctve č. 1774. Senologická sekcia č. 1794, predseda: prof. MUDr. Kamil Pohlodek, PhD. Sekcia gynekologickej onkológie č. 1782, predseda: prof. MUDr. Miloš Mlynček,CSc. Selcia pre diagnostiku a liečbu endometriózy č. 1794, predseda: MUDr. Robert Paldia, CSc. Sekcia mladých gynekológov č. 1795, predseda: MUDr. Mikuláš, PhD. Sekcia antikoncepcie č. 1796, predseda: MUDr. Vladimír Cupaník,  CSc

Výsledky volieb: prezident prof. Ján Danko, PhD.,,vedecký sekretár: doc. MUDr. Martin Redecha, PhD., viceprezidenti: profesori Miroslav Borovský, CSc. Štefan Lukačin, CSc., doc. MUDr. Igor Rusňák. Členovia: MUDr. Jozef Adam, CSc., primár Tibor Bielik, PhD., prof.  MUDr. Karol Holomáň, CSc., doc. MUDr. Ivan Hollý, PhD., MUDr. Ľudovít Janek, doc. MUDr. Miroslav Korbeľ, CSc., prof. MUDr. Miloš Mlynček, CSc., prof. MUDr. Ján Štencl, CSc., prof. MUDr. Pavel Šuška, PhD., prof. MUDr- Michal Valent, DrSc., doc. MUDr. Jozef Višňovský, PhD. Revízna komisia predseda : primár Marián Tholt, členovia MUDr. Tomáš Danys, primár MUDr. Ľuboslav Mráz.

Prezident prof. Ján Danko, PhD. predložil základné tézy, informácie a údaje, ktoré budú zahrnuté do správy o činnosti výboru v období 2014 – 2018. Podal tiež správu o príprave  Prvej konferencie Česko – slovenskej v Brne.. v dňoch 6. – 8. júna 2014 , Prof. MUDr. Ján Danko, PhD., prezident a doc. MUDr. Martin Redecha, PhD viceprezident Prvej konferencie v Brne.

Výročná členská schôdza SGPS SLS na roky 2018 – 2022 v Nižnej na Orave. dňa 22. júna 2018. V korešpondenčných voľbách boli zvolení členovia nového výboru a Revíznej komisie na funkčné obdobie 2018 – 2022.. Členov SGPS v súčasnosti je 1029, všetkým poslali volebné listy. Vrátilo sa 616 (59,86 %). Do revíznej komisie bolo platných 556 hlasov (54,03 %). V tajných voľbách zvolili prezidenta SGPS profesora MUDr. Jána Danka, PhD. (12 hlasov) a vedeckého sekretára doc. MUDr. Martina Redechu, PhD . (12 hlasov).

Verejným hlasovaním boli zvolení viceprezidenti – prof. Miroslav Borovský, docenti Igor Rusňák , CSc. a Peter Urdzík, PhD. Za predsedu RK primár MUDr. Marián Tholt, členovia prof. MUDr. Robert Dankovčík, PhD., MUDr. Tomáš Danys.

Vo výbore funkčného obdobia 2014 – 2018 skončili svoju činnosť - profesori  Karol Holomáň, Štefan Lukačin, Jozef Višňovský,  MUDr. Ľudovít Janek a primár MUDr. Tibor Bielik, PhD.

Noví členovia výboru na funkčné obdobie 2018  - 2022 – doc. MUDr. Karol Biringer, PhD., MUDr. Alexandra Krištúfková, PhD.,  MUDr. Mikuláš Redecha, PhD., Doc. MUDr. Peter Urdzík, PhD., prof. MUDr. Pavol Žubor, DrSc.

 Doživotnými čestnými – prezidentom –vedeckým sekretárom sú -  prof. MUDr. Ján Štencl, CSc., prof. MUDr. Michal Valent, DrSc.

Novozvolený prezident profesor MUDr. Ján Danko, PhD. poďakoval za dôveru. Vyslovil želanie, aby poslanie výboru SGPS bolo aj v začínajúcom období úspešné a pokračovalo v plnení vytýčených cieľov. Programové vyhlásenie výboru SGPS bude uverejnené v časopise SGaP.

Ďalej predložil návrh programu a organizačné zabezpečenie VI. spoločnej konferencie SGPS a ČGPS, ktorá bude v dňoch 20. – 23. júna 2019 v Bratislave, v priestoroch výstaviska INCHEBA..  Dezignovaným prezidentom Konferencie je docent MUDr. Martin Redecha, PhD. Spoločenský večer bude v priestoroch Starej tržnice nám. SNP. Do organizačného výboru VI. spoločnej konferencie sú delegovaní – profesori Danko, Borovský, Mlynček , Žubor, docenti Korbeľ, Rusňák.

MUDr. Mikuláš Redecha, PhD. informoval členov výboru, že dňa 6. októbra 2018 bude „Stretnutie mladých gynekológov“ na Štrbskom plese. Tam prebehne tajná voľba dvoch zástupcov SR z členov Sekcie mladých gynekológov, ktorým Spoločnosť preplatí účasť na medzinárodnom stretnutí zástupcov ENTOG.

Výbor vyhlásil korešpondenčné voľby do predsedníctiev odborných Sekcii SGPS SLS.

Dňa 15. marca 2019 bola v Bratislave schôdza SGPS SLS. Prezident Spoločnosti prof. MUDr. Jána Danko, PhD. požiadal o uvoľnenie z funkcie prezidenta. V novembri 2018 vyhral voľby do mestského zastupiteľstva a nastúpil funkciu Primátori mesta Martin. Členovia výboru jeho žiadosť akceptovali. V tajnej voľbe bol za prezidenta SGPS SLS zvolený doterajší úspešný vedecký sekretár docent MUDr. Martin Redecha, CSc.

Nový, v poradí  štvrtý, prezident SGPS SLS poďakoval za dôveru a vyslovil túžbu aby naša Spoločnosť aj pod jeho vedením plnila svoje významné poslanie. Gratuloval profesorovi Jánovi Dankovi k novej, náročnej, zodpovednej funkcii predstaviteľa Mesta  Martin. Poprial mu, aby bol v tejto novej funkcii rovnako aktívny a úspešný, ako v svojich najvyšších náročných funkciách doteraz. Zaželal mu, aby bol prospešným funkcionárom, pre občanov mesta Martin, ktorí mu prejavili dôveru.