Úvod História Výbor Revízna komisia Sekcie Doškoľovanie Kontakt    
SGPS - Slovenská genekologicko-pôrodnícka spoločnosť
     Zasadnutia výboru Členstvo Plán akcií Štatút pôct a cien SLS SLS Stanovy SLS Pripomienky

História Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti

Bez minulosti niet prítomnosti

Po oslobodení a vyhlásení samostatnej Československej republiky roku 1918 sa v Prahe stretli chirurgovia a gynekológovia a rozhodli sa založiť jednotnú lekársku spoločnosť. Na schôdzi v decembri 1919 s nadšením prijali myšlienku usporiadať spoločný snem a súčasne začať vydávať časopis, ktorý by sledoval rozvoj vedy a v ktorom by sa uverejňovali odborné práce špecialistov z oboch odborov. Prvé číslo časopisu vyšlo v roku 1920 pod názvom „Roz­hledy v chirurgii a gynekológii“. Do redakčnej rady boli zvolení chirurgovia prof. O. Kukula a primár V. Michal, za gynekológov prof. V. Piťha (1865–1923) a prim. B. Niederle (1873–1963).

Skoro dve následné desaťročia žili chirurgovia a gynekológovia v spoločnej formálnej symbióze. Niekedy v harmonickej spolupráci a inokedy zas vo viac-menej napätých vzťa­hoch, naladení proti sebe.

I. zjazd Česko–Slovenskej chirurgicko–gynekologicko–pôrodníckej spoločnosti bol v dňoch 2.–4. apríla 1921 v Prahe na I. chirurgickej klinike Lekárskej fakulty Karlovej uni­verzity. Predsedal mu prof. O. Kukula. Z hostí predniesol zdravicu prof. J. Hlava, predseda Spol­ku lékařu českých. Profesor Műller, prednosta Kliniky pôrodníctva a nemocí ženských Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pozdravil zjazd týmito slovami: „Neni jinak možno než vyslovit plné uznání výboru sjezdu za snahu o uskutečnění sjezdu za tak krátky čas. Vědecká uroveň sjezdu ukázala, že snaha ta byla korunovaná plným zdarem a že ani vál­ka nedovedla ochromiti naše vědecké snahy. Pro krátky čas jednání nebylo možno probrat všechna themata obsažne a široce, jak zasluhovala, mnohá bylo nutno zkrátit a omezit, od mnohé plodné diskuse ustoupit. Doufam, že trváni sjezdu bude budoucne prodlouženo, již z té příčiny, že můžeme těžit z návštevy kolegů z ciziny aspoň slovanské. Snad se sejdeme po ro­ce nebo po dvou letech opět na půde slovenské v československé Bratislavě a tu ubezpečují, že se vynasnažíme stejně mile Vás přivítat a stejně pracovat pro blaho a zdar sjezdu“. Zjazd menom slovenských gynekológov pozdravil aj primár J. Uram: „Vážení kolegovia! Držím si za vďačnú povinnosť v mene slovenských kolegov Vám vysloviť srdečnú vďaku za Vaše milé prijatie, za vzácnu pozornosť a za prejav bratskej lásky, ktorú ste nám preukázali, medzi iným aj tým, že do radu čestných predsedov zjazdu zvolili ste v osobe mojej i kolegu Slováka. Mu­sím uznať, že slovenskí lekári poznávajú české lekárske kruhy a ich vedeckú činnosť vskutku len od doby prevratu“. Slovenská študujúca mládež – vstúpivšia po roku 1895 na univerzitu, našla cestu do Prahy zatarasenú nepremôžiteľnými prekážkami a maďarské vládne a lekárske kruhy sa v každom ohľade postarali, aby každý styk slovenských lekárov s Prahou bol raz navždy pretrhnutý a znemožnený. Kto by sa bol snažil čo i len jeden semester stráviť na českej univerzite, ten bol považovaný za zradcu a v ďalších jeho štúdiách mu boli robené tie najpríkrejšie ťažkosti. My sme sa na Váš kultúrny život dívali aj na pokrok českej lekárskej vedy len akoby malou štrbinkou ukradomky a umele sme boli udržovaní v tom „nanicovatom domnení, že česká lekárska veda stojí na nevýznamnej úrovni“.

Obdobie do roku 1930 charakterizovala len slabá činnosti. Spolupráca chirurgov a gy­ne­kológov nebola dobrá, spolková činnosť upadala. Nemožno sa preto čudovať, že od roku 1929 sa stále výraznejšie prejavovali decentralizačné tendencie po osamostatnení gynekológov a pôrodníkov zo zväzku s chirurgami.

Prvý zjazd Gynekologicko–pôrodníckej sekcie, ktorá vtedy prvýkrát vystupovala ako samostatná, bol v roku 1935. Za čestného predsedu bol navrhnutý profesor Fraňo Durst. Zjazdu predsedal profesor Július Pteřivalský z Chirurgickej kliniky Masarykovej univerzity v Brne, ktorý otvoril zjazd krásnym príhovorom. S gynekologickou sekciou sa rozlúčil slovami: “Jak hluboký význam má nynější kongres znak kulturní vyspělosti, ukazuje nejen hojná účast odborníků , ale i přítomnost zástupců vysokých státních úřadů a hostí z Juhoslávie“. Profesor Jerie vyhlásil: „Samostatná existence gynekologické společnosti je oprávněná“.

Ustanovujúce valné zhromaždenie Česko–Slovenskej gynekologicko–pôrodníckej spo­ločnosti v Prahe bolo 27. novembra 1936 za účasti 34 členov. Predseda profesor Josef Jerie (1871–1951) prehlásil: „Dnešní den v historii vývoje naši společnosti je nad jiné památným, neboť znamená prohlášení naši úplné samostatnosti. Neodvislost a samostatnost jsou zárukou svobodného rozvoje. Cesta nebyla krátká, ani snadná“. Profesor Jerie sa však vzdal ďalšieho výkonu funkcie predsedu. Odstupujúcemu predsedovi za prácu poďakoval profesor Antonín Ostrčil (1874–1941) a nazval ho zakladateľom našej Spoločnosti. Za predsedu bol zvolený profesor Gustáv Můller (1875–1949) prednosta Ženskej kliniky Lekárskej fakulty Masaryko­vej univerzity v Brne.

V roku 1936 sa začalo s vydávaním samostatného časopisu spoločnosti „Českoslo­ven­ská gynekologie“. Za Slovákov bol členom redakčnej rady docent Teodor Schwarz (1892–1980).

V roku 1938 bolo druhé valné zhromaždenie spoločnosti. Predsedom sa stal profesor Antonín Ostrčil. Za slovenských gynekológov bol do výboru zvolený profesor Michal Šeliga (1881–1945).

V roku 1946 bol za predsedu zvolený profesor Jiří Trapl (1880–1965). I. podpredsedom sa stal profesor Svetozár Štefánik (1899–1989).

Slovenská odbočka Česko–Slovenskej gynekologicko–pôrodníckej sekcie Čsl. lekárskej spoločnosti J.E. Purkyně

Až na 154. schôdzi Československej gynekologicko-pôrodníckej sekcie, konanej dňa 29. novembra 1947 v Bratislave, v posluchárni Ženskej kliniky Lekárskej fakulty SU, bola ustanovujúca schôdza odbočky odbornej spoločnosti pre Slovensko. Založená bola „Slovenská odbočka Česko–Slovenskej gynekologicko–pôrodníckej sekcie Čsl. lekárskej spoločnosti J.E. Purkyně. Bol zvolený prvý výbor v zložení: predseda profesor Svetozár Šte­fánik, podpredseda docent Teodor Schwarz, tajomník MUDr. Tibor Klačanský, CSc., (1919- ), poklad­ník docent Samuel Kaldečík (1900–1963) (Čs. Gynek., 13, 1948, č. 5, s.242-251). Tak začala nová éra odborného a spoločenského života ženských lekárov na Slovensku (Čs. Gynek., 26, 1961, č. 7, s. 533–541).

V tomto období sa intenzívne rozvíjali medzinárodné kontakty so zahraničnými spo­loč­nosťami. ČSGPS bola v roku 1954 jedným zo zakladajúcich členov FIGO.

V roku 1961 sa predsedom spoločnosti stal profesor Alfréd Kotásek (1911–1991). Profesor Ernest Dlhoš (1910-1994) bol prvý podpredseda.

Slovenská gynekologicko–pôrodnícka spoločnosť Slovenskej lekárskej spoločnosti

Po vyhlásení Česko-Slovenskej federácie dňa 28. októbra 1968 sa začali kreovať nové centrálne úrady a organizácie. Rozdelila sa aj Česko–Slovenská lekárska spo­ločnosť J.E. Purkyně na dve národné spoločnosti. Vznikla Česká lekárska spoločnosť J.E. Purkyně v Prahe a Slovenská lekárska spoločnosť (SLS) v Bratislave.

Zakladajúca schôdza Slovenskej gynekologicko–pôrodníckej spoločnosti SLS bola dňa 30. januára 1969 na konferencii v hoteli Devín v Bratislave. Odbornou témou konferencie bol „Sérologický konflikt v gravidite“. Prítomní zvolili prvý výbor, ktorého predsedom bol pro­fesor MUDr. Ernest Dlhoš, DrSc. (1910–1994). Prvý podpredseda bol profesor MUDr. Karol Poradovský, DrSc. (1916–2002), druhý podpredseda profesor MUDr. Aurel Hudcovič (1911–1981). Za vedeckého sekretára bol zvolený MUDr. Michal Valent, CSc. (1929- ). V roku 1973 profe­sora Dlhoša vo funkcii predsedu vystriedal profesor Anton Ponťuch, CSc. (1915–1989). V ro­ku 1986 sa predsedom výboru SGPS stal profesor MUDr. Dušan Brucháč, CSc. (1923–1988). Po odchode profesora Brucháča na večnosť v apríli 1988, viedol spoločnosť v rokoch 1988-1989 opäť pro­fesor MUDr. Anton Ponťuch, CSc. Ten však odišiel na večnosť v auguste 1989. Do volieb v máji 1990 bol zastupujúcim predsedom SGPS SLS profesor Michal Valent, DrSc. Po voľbách roku 1990 sa predsedom stal profesor MUDr. Augustín Bárdoš, CSc. (1921–1992), ktorý svoju životnú púť skončil v marci 1992. Funkciu predsedu prevzal podpredseda docent MUDr. Ján Štencl, CSc. (1940- ).

Treba zdôrazniť, že aj po roku 1968 pokračovala veľmi úzka spolupráca našich národ­ných gynekologických spoločností, ako vo výboroch tak aj na celoštátnych konferenciách, poriadaných striedavo v Čechách a na Slovensku. Predsedovia národných spoločností sa v dvojročných obdobiach striedali vo vedení federálnej ČSGPS Čsl. lek. spol. J.E. Purkyňu.

V roku 1970 sa v Bratislave po prvý raz uskutočnil Dunajský kongres gynekológov s medzinárodnou účasťou, ktorý organizovala SGPS SLS. Potom boli Dunajské kongresy v Budapešti (1972), v Belehrade (1975) a v Ruse (1977). Posledný, V. dunajský kongres gy­nekológov bol v roku 1981 opäť v Bratislave. Ich koordinátormi boli profesori D. Brucháč a A. Hudcovič.

V rokoch 1971, 1975 a 1979 SGPS SLS poriadala vo Vysokých Tatrách sympózium s medzinárodnou účasťou na tému „Endokrinná regulácia ľudskej reprodukcie“. Boli veľmi úspešné. Generálnym sekretárom sympózií bol MUDr. Tibor Klačanský, CSc.

Funkciu vedeckého sekretára SGPS v rokoch 1969–2006, plných 37 rokov, vykonával profesor Michal Valent, DrSc. Má nemalé zásluhy na schôdzkovej aktivite SGPS, na zacho­vaní tradícii slovenského ženského lekárstva a pôrodníctva. Osvedčil sa ako vynikajúci orga­nizátor významných vedeckých podujatí s medzinárodnou účasťou. Ako vedecký sekretár sa profesor Valent opakovane podieľal na organizovaní celoštátnych kongresov, zjazdov, kon­ferencii, vedeckých pracovných schôdzí a seminárov. Akcie s medzinárodnou účasťou boli vysoko hodnotené doma i v zahraničí. Šírili dobré meno ženského lekárstva a našej vedy vo svete a pomáhali otvárať a udržovať už nadviazané vedecké a priateľské kontakty so zahra­ničnými odborníkmi a ustanovizňami. Profesor Valent, ako generálny sekretár, organizoval v roku 1974 v Bratislave „Sympózium o toxoplazmóze“ a v roku 1977 Kongres o urogenitál­nej trichomoniáze v Bratislave. Sympózium o vaginálnej biocenóze, ktorý tiež koordinoval sa konal v roku 1983 v zámku SAV v Smoleniciach.

V roku 1996 sa v Bratislave v dňoch 18. až 21. septembra konal V. Congress of the European Society for Gynaecological Endoscopy. Prezidentom kongresu bol profesor Ján Štencl CSc., generálna sekretárka MUDr. Anna Boháčiková. Počet účastníkov, najmä zo zahraničia, presiahol 1200.

V roku 1977 v Bratislave pri výročí MUDr. Jána Ambra (1827–1890), zakladateľa a pr­vého riaditeľa Kráľovskej babskej školy v Bratislave, založil profesor Ponťuch tradíciu Česko-Slovenských zjazdov. Posledný z nich, šiesty, bol v roku 1993 v Brne.

Za krátku dobu existencie sa Výbor SGPS zaslúžil o každoročné organizovanie odbor­ných akcií Štefánikov deň, Ponťuchov večer, Memoriálu profesora Bárdoša, Bienále profesora Michala Šeligu, Dňa primára MUDr. Jána Straku v Žiari nad Hronom, Hatványiho dňa v Leviciach, Dňa profesora Ernesta Dlhoša. Výbor SGPS zabezpečil vydanie pamätných medailí – profesora Svetozára Štefánika, profesora Michala Šeligu, profesora Ernesta Dlhoša, profesora Teodora Schwarza, významných to osobností slovenského ženského lekárstva.

Spoločný časopis slovenských a českých ženských lekárov „Československá gynekologie“ prestal vychádzať v roku 1994. V Čechách začala vychádzať „Česká gynekologie“. SGPS SLS od toho istého roku vydáva časopis „Slovenská gynekológia a pôrodníctvo“. Vedúcim redaktorom bol do roku 1997 profesor Ján Danko, CSc., prednosta Gyneko­logicko-pôrodníckej kliniky JLF UK v Martine. Od roku 1998 túto funkciu prebral profesor Pavol Šuška, PhD., z II. gynekologicko–pôrodníckej kliniky LF UK Bratislave. Od roku 1994 vychádza tiež druhý časopis pre ženských „Praktická gynekológia“. Šéfredaktorom je profesor Michal Valent, DrSc. Vydavateľom je Nemecko–Slovenská spoločnosť Edukácia v gynekológii a pôrodníctve. Časopisy sa bezplatne distribuujú všetkým členom SGPS.

Z rozhodnutia výboru od roku 2001 pokračujeme v organizovaní každoročných samostatných slovenských kongresov SGPS. VII. kongres bol roku 2001 v Bratislave, VIII. roku 2002 v Košiciach, IX. roku 2003 v Martine, X. roku 2004 v Nitre, XI. roku 2005 v Banskej Bystrici a XII. v roku 2006 v Trstenej. V roku 2007 bude XIV. kongres v Poprade a v roku 2008 XV. kongres v Košiciach.

SGPS SLS má v súčasnosti približne 1100 stálych členov. Z toho je 32 čestných členov z domova a zo zahraničia. Väčšina z nich sú významní reprezentanti vedného odboru gyneko­lógie a pôrodníctva.

V korešpondenčných voľbách v roku 1994, 1998, 2002 bol za prezidenta SGPS SLS zvolený profesor MUDr. Ján Štencl, CSc. a vedecký sekretár bol profesor MUDr. Michal Va­lent, DrSc. Profesor Ján Štencl funkciu prezidenta SGPS SLS vykonával plných 14 rokov.

V roku 2006 bol v korešpondenčných voľbách zvolený nový výbor na roky 2006-2010 v zložení:

Prezident : Prof. MUDr. Ján Danko, CSc.,

Viceprezidenti: Prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc., Prof. MUDr. Štefan Lukačin, PhD., Doc. MUDr. Igor Rusňák, CSc.

Vedecký sekretár: Doc. MUDr. Martin Redecha, PhD.

Pokladník: Doc. MUDr. Miloš Mlynček, CSc.,

Členovia výboru: Doc. MUDr. Pavol Bazovský, CSc., Prim. MUDr. Tibor Bielik, PhD., Prof. MUDr. Karol Holomáň, CSc., MUDr. Michal Kliment, CSc., Prof. MUDr. Ján Štencl, CSc., prezident h.c., Prof. MUDr. Pavol Šuška, PhD., Prof. MUDr. Michal Valent, DrSc., vedecký sekretár h.c.

Revízna komisia: Prim. MUDr. Marián Tholt - predseda, MUDr. Ľudovít Janek sj., MUDr. Klaudia Péčová.

Prof. MUDr. Michal Valent, DrSc.