Úvod História Výbor Revízna komisia Sekcie Doškoľovanie Kontakt    
SGPS - Slovenská genekologicko-pôrodnícka spoločnosť
     Zasadnutia výboru Členstvo Plán akcií Štatút pôct a cien SLS SLS Stanovy SLS Pripomienky

Kontakty

Slovenská genekologicko-pôrodnícka spoločnosť SLS


Adresa:
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LFUK, Antolská 11, 851 07 Bratislava

Registrácia:
Min. vnútra SR dňa 25.2.2000; VSS/1-900/90-16530

IČO: 31802800
DIČ: 2021515243

Bank. spojenie:
Tatrabanka a.s., Bratislava, Hodžovo nám 3, 811 06 Bratislava
Č.ú: 2662455126/1100
IBAN: SK 55 1100 0000 0026 6245 5126
SWIFT: TATR SK BXAdresa sekretariátu SGPS:

Sekretariát SGPS
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika
LF UK a FNsP v Bratislave
Antolská 11
851 07 Bratislava 4

Slovensko tel.: +421 2 6867 3679
e-mail: sekretariatsgps@gmail.com
Prezident SGPS:

Doc. MUDr. Martin Redecha, PhD.
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LFUK A UN Bratislava
Antolská 11
851 07 Bratisla

tel: +421 2 6867 2725
e-mail: redecha.martin@gmail.com

Vedecký sekretár SGPS:

Doc. MUDr. Igor Rusňák, CSc.
I. gynekologicko-pôrdinícka klinika SZU
UN Bratislava - Kramáre
Limbova 5
833 05 Bratislava

tel. prac: +421 2 59542271
e-mail: irusnak@pobox.sk
 


SLOVENSKÁ LEKÁRSKA SPOLOČNOSŤ

Cukrová 3
813 22 Bratislava
Slovensko

e-mail: secretarysma@ba.telecom.sk
ústredňa: +421 2 5263 5603, +421 2 5292 2017, +421 2 5292 2019
sekretariát SLS: +421 2 5292 2020
prezident SLS: +421 2 5292 2012
faxové číslo SLS: +421 2 5263 5611
faxové číslo kongresové odd.: +421 2 5292 2022