Úvod História Výbor Revízna komisia Sekcie Doškoľovanie Kontakt    
SGPS - Slovenská genekologicko-pôrodnícka spoločnosť
     Zasadnutia výboru Členstvo Plán akcií Štatút pôct a cien SLS SLS Stanovy SLS Pripomienky

Kontakt

Slovenská genekologicko-pôrodnícka spoločnosť SLS

Adresa sekretariátu SGPS:

Sekretariát SGPS
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika
LF UK a FNsP v Bratislave
Antolská 11
851 07 Bratislava 4
Slovensko tel.: +421 2 6867 3679
e-mail: sekretariatsgps@zmail.sk
Prezident SGPS:

Prof. MUDr. Ján Danko, PhD.
Gynekologicko-pôrodnícka klinika JLF UK a MFN
Kollárova 2
036 59 Martin
Slovensko tel.: +421 4 34134185
e-mail: danko@jfmed.uniba.sk

Vedecký sekretár SGPS:


Doc. MUDr. Martin Redecha, PhD.
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika
LF UK a FNsP v Bratislave
Antolská 11
851 07 Bratislava 4
Slovensko tel.: +421 2 6867 2725
e-mail: mredecha@zmail.sk
 


SLOVENSKÁ LEKÁRSKA SPOLOČNOSŤ

Cukrová 3
813 22 Bratislava
Slovensko

e-mail: secretarysma@ba.telecom.sk
ústredňa: +421 2 5263 5603, 5292 2017, 5292 2019
sekretariát SLS: + 421 2 5292 2020 
prezident SLS: + 421 2 5292 2012
faxové číslo SLS: + 421 2 5263 5611
faxové číslo kongresové odd.: + 421 2 5292 2022