Úvod História Výbor Revízna komisia Sekcie Doškoľovanie Kontakt    
SGPS - Slovenská genekologicko-pôrodnícka spoločnosť
     Zasadnutia výboru Členstvo Plán akcií Štatút pôct a cien SLS SLS Stanovy SLS Pripomienky

Zloženie výboru SGPS SLS vo volebnom období 2014-2018

Prezident: Prof. MUDr. Ján Danko, PhD.
Čestný prezident: Prof. MUDr. Ján Štencl, CSc.
Viceprezidenti: Prof. MUDr. Miroslav Borovský, PhD.
Prof. MUDr. Štefan Lukačin, CSc.
Doc. MUDr. Igor Rusňák, CSc.
Vedecký sekretár: Doc. MUDr. Martin Redecha, PhD.
Čestný vedecký sekretár: Prof. MUDr. Michal Valent, DrSc.
Členovia: MUDr. Jozef Adam, PhD.
MUDr. Tibor Bielik, PhD.
doc. MUDr. Ivan Hollý, PhD.

Prof. MUDr. Karol Holomáň, PhD.
MUDr. Ľudovít Janek st.
Doc. MUDr. Miroslav Korbeľ, CSc.
Prof. MUDr. Miloš Mlynček, CSc.

Doc. MUDr. Jozef Višňovský, PhD.

Zameranie činnosti Výboru Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti SLS v rokoch 2014-2018

Výbor Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti SLS prijal na svojom riadnom zasadaní dňa 29. júna 2006 toto programové vyhlásenie.

SGPS je členom a pevnou zložkou SLS. Pri svojej činnosti sa riadi jej stanovami. Odborné zložky SLS sú mimovládne, politicky nezávislé, neziskové organizácie, ktorých členovia sa podieľajú na rozvoji jednotlivých medicínskych odborov a zdravotníctva v SR. Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť bude aj naďalej ako súčasť SLS čerpať z jej doterajšej histórie a bohatých skúseností a svojou odbornou a spoločenskou činnosťou bude nadväzovať a naďalej rozvíjať dosial dosiahnuté úspechy.

Výbor SGPS sa bude v nasledujúcom volebnom období stretávať podľa potreby, spravidla však bude zasadať pri príležitosti väčších odborných podujatí. V kompetencii výboru je riešenie veľkého množstva aktuálnych otázok. Ide o problémy týkajúce sa odboru gynekológie a pôrodníctva, náplne ženského lekárstva, prípravy odborných podujatí a schôdzi, prezentácie nových vedeckých poznatkov a skúseností, prenášania vedeckých poznatkov do klinickej praxe. Dôležitou súčasťou činnosti sú aj otázky spolupráce SGPS so štátnymi inštitúciami, nemocenskými poisťovňami, riešenie problematiky neinštitucionálneho vzdelávania, vzťahov medzi štátnymi a neštátnymi zdravotníckymi zariadeniami a lekármi, otázky spolupráce s inými medicínskymi odbormi a zložkami SLS.

Základnou úlohou SGPS je podpora odbornej činnosti, umožňujúca uvádzanie najnovších vedeckých a medicínskych poznatkov, diagnostických a liečebných postupov do praxe formou neinštitucionálneho vzdelávania. Na tieto účely usporiada odborná spoločnosť rôzne vedecké stretnutia, kongresy, sympóziá, vedecké schôdze, odborné semináre, výstavy a iné podujatia. Pri tejto činnosti budeme aj v budúcnosti dbať najmä na kvalitu odborných akcií. Ich obsahová náplň musí zodpovedať v súčasnosti akceptovaným požiadavkám odboru gynekológia a pôrodníctvo. Z dlhodobého hľadiska musí obsahová náplň odborných akcií pokryť celé spektrum súčasných problémov odboru. Väčší dôraz v tejto práci bude treba klásť na jednotlivé sekcie. SGPS bude naďalej, okrem ostatných odborných podujatí, každoročne usporiadať jeden celoštátny kongres, ako najväčšiu odbornú akciu roka. V plnej miere budeme podporovať účasť našich členov na domácich a zahraničných odborných podujatiach.

Dôležitou úlohou, ktorú musí SGPS v najbližšom období riešiť, je začlenenie a účasť spoločnosti v medzinárodných štruktúrach (FIGO, EAGO, ESHRE a iných) a akceptovanie našej spoločnosti týmito medzinárodnými organizáciami. Nevyhnutnosťou je obnovenie tradične dobrých kontaktov s odbornými spoločnosťami okolitých štátov stredoeurópskeho regiónu (Česká republika, Maďarsko, Rakúsko, Poľsko a iných). Túto úlohu považuje Výbor SGPS za mimoriadne významnú, preto bol na jej koordináciu výborom menovaný samostatný viceprezident pre zahraničné styky. Tento cieľ však nemôžeme dosiahnuť len intenzívnejšou činnosťou samotného Výboru SGPS, ale väčší dôraz treba v tejto oblasti klásť aj činnosť a kontakty na nižších úrovniach. Rezervy vidíme v práci a aktivite jednotlivých sekcií našej spoločnosti.

Výbor SGPS bude naďalej podporovať vydávanie dvoch odborných časopisov, Slovenská gynekológia a pôrodníctvo a Praktická gynekológia. Členovia SGPS dostávajú oba tieto časopisy bezplatne. Tento trend sa budeme snažiť zachovať i naďalej.

V oblasti personálnej práce je pre nasledujúce obdobie hlavnou úlohou, okrem stabilizácie už existujúcej členskej základne, aj získavanie nových členov. Tu máme rezervy v radoch slovenských lekárov pracujúcich nielen v oblasti gynekológie a pôrodníctva ale aj v príbuzných medicínskych odboroch. Zamerať sa treba nielen na mladých, začínajúcich lekárov, ale aj lekárov už dlhšie pracujúcich v týchto medicínskych oblastiach, ktorí doteraz ešte nie sú organizovaní v SLS a SGPS. Pri získavaní nových členov a propagácii činnosti SGPS budeme intenzívnejšie pristupovať k práci s členskou základňou a ostatnou medicínskou verejnosťou, aktívnejšie informovať o práci SGPS, propagovať jej činnosť, zverejňovať dosiahnuté výsledky, ďalšie plány a aktivity SGPS. K tomu je okrem iného nevyhnutné zriadiť kvalitnú internetovú stránku, ktorá bude dostupná širokej verejnosti a bude podrobne informovať o všetkých aktivitách spoločnosti. Na zverejňovanie informácií budeme naďalej využívať aj naše oficiálne odborné časopisy Slovenská gynekológia a pôrodníctvo a Praktická gynekológia. Pre lepšie vzájomné poznanie a zblíženie záujmov a požiadaviek jednotlivých skupín členskej základne treba zintenzívniť vnútrospoločenskú činnosť a vzájomnú komunikáciu. Zintenzívniť by sa mala aj spolupráca a koordinácia činnosti jednotlivých sekcií SGPS.

V rámci spolupráce našej odbornej spoločnosti s niektorými renomovanými právnickými kanceláriami zabezpečíme v budúcnosti možnosť poskytovania právnických konzultácií, v prípade potreby aj základnej právnej pomoci členom SGPS pri riešení ich odborných a profesionálnych problémov súvisiacich s výkonom lekárskeho povolania a poskytovaním liečebno-preventívnej starostlivosti.

Výbor sa bude naďalej intenzívne angažovať vo vzťahoch k orgánom štátnej správy a ostatným štátnym a neštátnym inštitúciám. Pritom budeme intenzívnejšie využívať členov našej spoločnosti angažovaných v týchto organizáciách. Cieľom je úspešnejšie presadzovanie oprávnených požiadaviek a záujmov celej SGPS ale aj jednotlivých skupín členskej základne. Orientovať sa pritom budeme nielen na orgány určujúce legislatívne normy a smernice, ale aj na orgány a inštitúcie vplývajúce na celkové materiálne a prístrojové vybavenie gynekologických zariadení a pracovísk. Výbor bude naďalej intenzívne zaujímať svoje stanoviská a postoje k pripravovaným normám v zdravotníctve. Prostredníctvom výboru budeme presadzovať, pripomienkovať a predkladať vlastné návrhy súvisiace s odbornými činnosťami v oblasti gynekológie a pôrodníctva.

Pri riadení vnútrospoločenskej činnosti budeme vo väčšej miere využívať a klásť väčší dôraz na nižšie organizačné zložky spoločnosti – jednotlivé sekcie SGPS. Predsedovia sekcií budú pre lepšiu informovanosť a spoluprácu s výborom, podľa potreby, prizývaní na zasadnutia výboru. Zintenzívniť je treba nielen odbornú činnosť jednotlivých sekcií, ale aj ich vzájomnú koordináciu. V Bratislave 29. júna 2006

za Výbor SGPS prof. MUDr. Ján Danko, PhD.
prezident